Gizlilik Politikası

Bookreen, web sitemizin ziyaretçilerinin kişisel verilerinin korunmasını çok önemli görmektedir. Bu nedenlerle Bookreen, Avrupa Birliği (GDPR ve KVKK) tarafından yayınlanan Genel Veri Koruma Yönetmeliği ile tamamen uyumludur. Bu politika, kişisel bilgilerinizin nasıl ele alınacağını belirler.

Son güncelleme: 31 Ağustos 2021

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli müşterimiz, 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu sıfatına sahip Bookreen Teknoloji A.Ş. tarafından KVKK m. 10 kapsamında hazırlanmıştır.  

 Kişisel Verilerinizin İşlenmesin Hukuki Sebebi ve Amacı 

 Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından KVKK m. 5’te yer alan, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.  

 Kişisel verileriniz; verilecek hizmet kapsamında müşterilerimizle iletişime geçilebilmesi, söz konusu hizmetlerin sözleşmeye uygun olarak yerinde ve zamanında ifa edilebilmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi ve tahsilat süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.  

 

İşlenen Kişisel Verileriniz 

 KVKK ve sair ilgili mevzuata uygun olarak bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuku sebepler kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

 Kimlik Bilgileri Ad, soyadı, T.C. Kimlik Numarası 

İletişim Bilgileri Cep telefonu numarası, adres, e-posta adresi 

Finansal Bilgiler  

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz : Açık rıza dâhilinde, Covid-19 önlemleri kapsamında, sağlık verilerinizden HES Kodunuz ve PCR testi sonucunuz veya Covid-19 aşı uygulaması bilgileriniz. 

 Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla ve Kimlere Aktarılabileceği 

 Kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili kanunlar uyarınca talep edilmesi halinde adli makamlara ve kolluk kuvvetlerine, müşterilerimize sunulan hizmetin ifası ve geliştirilmesi amacıyla Bookreen Teknoloji A.Ş.’nin yurt içi ve yurt dışında bulunan grup şirketlerine ve iş ortaklarına aktarılabilecektir. 

 Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi 

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından işleme amacının ortan kalkması, kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla birlikte silinir, yok edilir, imha edilir veya anonim hale getirilir. 

6698 sayılı KVKK m. 11 Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar 

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 11 uyarınca aşağıda sıralanan haklara sahipsiniz; 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
  • 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu m.7’de öngörülen şartlar dâhilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda sıralanan haklarınızı kullanmak istemeniz halinde yazılı ve imzalı dilekçenizi Tatlısu Mahallesi Şenol Güneş Bulvarı Mira Blok No: 2/A/37 Ümraniye/İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, iadeli taahhütlü posta veya noter kanalı ile iletebilirsiniz.  

 

Veri Sorumlusu : Bookreen Teknoloji A.Ş. 

 Tatlısu Mahallesi Şenol Güneş Bulvarı Mira Blok No: 2/A/37 Ümraniye/İstanbul Kozyatağı VD / 1791307358

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to browse on this website, you accept the use of cookies for the above purposes.